Game and site by David Newton, 2007-2015
 NameHealthInstrumentsProgress
skeptik100
0.92%
slaix231
2.39%
Slaix9023125
100.00%
SLMEPHI410
2.18%
snuf200
1.41%
softpEDIA200
1.48%
Steven101
1.20%
Stretch100
0.92%
suaig6613118
67.32%
Summit9023125
100.00%
superwiibros0810151
8.10%
superwiibros08992
6.34%
Susi16224
13.94%
Sylph311
2.89%
tak300
1.69%
Tamakun9023123
99.44%
TestCopy125812110
55.70%
Thor23468
24.01%
threeson320
2.46%
tom9023125
100.00%